Statut i struktura organizacyjna Strona główna / Statut i struktura organizacyjna / Statut 

 

 

STATUT

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYMSTOKU

 

Tekst jednolity - stan prawny na dzień 20.10.2011r

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, zwany dalej UTW, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

 

1. Terenem działań UTW jest obszar województwa podlaskiego.

2. Siedzibą władz jest miasto Białystok.

§ 3

 

UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać ich wykonanie innym osobom na podstawie umów cywilnych.

 

§ 4

 

UTW może używać odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

UTW ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich.

 

 

§ 5

 

1. Działalność UTW prowadzona jest przy ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami miasta Białegostoku oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku.

2. Pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, w liczbie, co najmniej 5 osób, tworzy RADĘ PROGRAMOWĄ, będącą organem doradczym i pomocniczym w realizacji celów statutowych UTW.

3. Rada Programowa kieruje pracą dydaktyczną UTW, a w szczególności zatwierdza program wykładów oraz nieodpłatnie zabezpiecza wykładowców i sale do prowadzenia zajęć.

4. Szczegółowy zakres działania Rady Programowej określa regulamin.

 

 

Rozdział II

 

Cele i sposoby działania

 

§ 6

 

 

Celem UTW jest:

1/ stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,

2/ aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach Uniwersytetu,

3/ upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,

4/ podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych.

 

 

 

§ 7

 

Cele określone w § 6 UTW realizuje przez:

 

- działalność nieodpłatną;

 

1/ wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, dotyczące w szczególności ludzi starszych,

2/ sekcje zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW określonymi przez Walne Zebranie Członków

i Radę Programową,

3/ samopomoc koleżeńską (poza materialną),

4/ pomocnicze badania naukowe.

5/ szkolenia

 

- działalność odpłatną;

 

1/ lektoraty języków obcych,

2/ wycieczki turystyczne i krajoznawcze,

3/ wydawanie czasopism i prowadzenie akcji informacyjno-programowych

4/ prowadzenie działalności gospodarczej wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach

z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe.

5/ szkolenia

 

 

§ 8

 

UTW współpracuje:

1/ z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku – ich międzynarodową federacją

2/ z innymi instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestnictwa w realizacji celów UTW.

 

§ 9

 

 

UTW może prowadzić akcję informacyjną i propagandowa o zakresie swej działalności m. in. za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz może wydawać czasopisma o tematyce związanej z celami i działalnością UTW.

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 

Członkowie UTW dzielą się na:

1/ zwyczajnych

2/ wspierających

3/ honorowych.

§ 11

 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel R.P., który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów UTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW oraz opłaci wpisowe i będzie terminowo opłacał składkę członkowską.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

3. Wpisowe opłaca się jednorazowo w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

4. Składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków opłaca się w terminach ustalonych przez Zarząd.

5. Opłacone wpisowe i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi zarówno w przypadku dobrowolnego zrezygnowania z członkostwa, skreślenia z listy członków zwyczajnych lub śmierci oraz w przypadku wykluczenia z UTW.

 

 

 

 

 

§ 12

 

1. Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną deklarację:

a) osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów UTW określonych w § 7.

b) osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź zobowiąże się do bezpłatnych, stałych świadczeń rzeczowych (np. użyczenia lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub pomocy technicznej) i innych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTW.

2.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 13

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów UTW.

2. W dowód szczególnego uznania za zaangażowanie i osiągnięcia w kierowaniu UTW przez Prezesa Zarządu można nadać tytuł Honorowego Prezesa UTW, po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji.

3. Nadanie godności członka honorowego lub Honorowego Prezesa UTW następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

4. Można być jednocześnie członkiem zwyczajnym i członkiem honorowym. W takim przypadku członek wskaże, które członkostwo jest dominujące, dla dalszego unormowania sprawy opłacania składek i czynnego prawa wyborczego.

 

 

§ 14

 

1.Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz UTW,

b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze UTW,

c) uczestniczenie w pracy poszczególnych sekcji, klubów i kół zainteresowań, zgodnie z potrzebami członków i możliwościami UTW,

d) korzystania z pomocy i urządzeń UTW zgodnie z regulaminem,

e) zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW.

2. Warunkiem korzystania z praw określonych w ust.1 b-d jest opłacenie składek członkowskich.

3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów UTW,

b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UTW,

c) regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 15

 

1.Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14, ust. 1 pkt. b-e.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach UTW.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz UTW. Do członków wspierających stosuje się odpowiednio ust. 2 § 14

4.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich, chyba, że wybiorą członkostwo zwyczajne jako dominujące.

 

 

§ 16

 

1.Członkowstwo w UTW ustaje na skutek:

a/ dobrowolnego wystąpienia z UTW zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,

b/ skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej za dwa semestry,

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego, będącego osobą prawną,

c/wykluczenia z UTW na wniosek Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę UTW,

d/wykluczenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

e/ pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2.Termin do wniesienia odwołania od decyzji skreślającej z listy członków wynosi 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na piśmie o skreśleniu.

3.W przypadku skreślenia lub wykluczenia członka należy podać przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazać tryb i zasady odwołania się.

4.Wykluczenia oraz odwołania w sprawach członkowskich, z wyjątkiem członkostwa honorowego, rozpatruje Zarząd podejmując stosowną uchwałę, która jest decyzją ostateczną.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Władze UTW

 

§ 17

 

1.Władzami UTW są:

a/Walne Zebranie Członków,

b/Zarząd,

c/Komisja Rewizyjna,

d/Sąd Koleżeński.

2.Kadencja władz UTW trwa 3 lata, z tym, że mandat władz wybieranych kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok kalendarzowy.

3.Mandat członka władz UTW wygasa przed upływem kadencji w razie:

a/rezygnacji z mandatu

b/ustania członkostwa UTW

c/odwołania

d/śmierci.

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§18

 

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą UTW.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania dzielą się na:

1) Sprawozdawczo – wyborcze

2) Sprawozdawcze.

 

 

§ 19

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1/ uchwalanie kierunków działalności UTW na okres kadencji,

2/ uchwalanie planów rocznych działalności oraz budżetu,

3/ uchwalanie zmian statutu,

4/ ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, w granicach przewidzianych w statucie oraz wybór i odwoływanie członków tych władz,

5/ podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,

6/ uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków UTW

7/ zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

8/ ustalanie wysokości wpisowego oraz rocznych składek dla członków zwyczajnych,

9/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania UTW,

10/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

11/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku, nie później niż do 31 marca każdego roku.

2. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków minimum na 14 dni przed terminem zebrania.

 

 

§ 21

 

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)z inicjatywy własnej na podstawie podjętej uchwały,

b)na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2.Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 2-ch miesięcy od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

 

 

 

§ 22

 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1.z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2.z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

 

 

 

 

 

§ 23

 

1.Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalanie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu UTW przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Walne Zebranie Członków w drugim terminie może odbywać się bez względu na ilość obecnych.

4. Glosowania na Walnym Zebraniu Członków są jawne.

5. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie chociażby jednego z obecnych członków, po uprzednim zatwierdzeniu tego żądania przez Walne Zebranie.

 

 

 

 

 

Zarząd

 

 

§ 24

 

1.Zarząd składa się maksymalnie z 20 osób, jednak nie mniej niż z 10-ciu.

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

2. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się ilość Członków Zarządu nie więcej niż o 1/3, a pozostały skład Zarządu nie jest niższy niż minimalny przewidziany w ust.1 przyjmuje się istnienie Zarządu jako organu UTW i nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

3.Zmniejszenie się liczby członków Zarządu więcej niż o 1/3 składu lub obniżenie liczby członków poniżej minimum przewidzianej w ust.1 powoduje obowiązek dokooptowania do składu Zarządu osób, spośród tych, które otrzymały w wyborach kolejno największą liczbę głosów, a która nie uprawniła do wejścia w skład Zarządu. W braku takich osób Zarząd może dokooptować do swego składu innych członków UTW.

4.Kadencja dokooptowanych członków Zarządu kończy się z upływem kadencji pozostałych członków.

 

 

§ 25

 

1.Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a/kierowanie całokształtem działalności UTW zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

b/realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c/opracowywanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, a także sprawozdań finansowych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów

d/podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu,

e/podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków,

f/podejmowanie decyzji w sprawach udzielenia kar na wniosek Sądu Koleżeńskiego,

g/podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie), rozpatrywania odwołań,

h/zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

i/decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania sekcji zainteresowań oraz nadzorowania ich działalności,

j/współpraca z Radą Programową,

k/powoływanie Biura Zarządu UTW i ustalanie zakresu jego działalności,

l/reprezentowanie UTW na zewnątrz.

 

 

 

§ 26

 

1.Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 / 2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

3.Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

 

 

 

§ 27

 

1.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz zastępcy skarbnika. Osoby te stanowią Prezydium Zarządu.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

3.Prezydium Zarządu kieruje działalnością UTW w okresie między posiedzeniami Zarządu zgodnie z regulaminem.

4.Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5.Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 

 

§ 28

 

Organizację i tryb pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 29

 

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności UTW.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

lub przestępstwo skarbowe.

 

3.Postanowienia § 24 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i

jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach UTW.

5.Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.

 

§ 30

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej UTW,

2/przedstawianie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie

wyjaśnień,

3/kontrola opłacania składek członkowskich,

4/składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi

udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

§ 31

 

1.Kontrola całokształtu działalności UTW odbywa się, co najmniej dwa razy do roku.

2.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1 / 2 ogólnej

liczby członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 

 

 

Sąd Koleżeński

 

 

§ 32

 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Postanowienia § 24 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do Sądu Koleżeńskiego.

3. Sąd Koleżeński rozpatruje zgłoszone wnioski w składzie, co najmniej trzyosobowym.

 

 

 

 

 

§ 33

 

 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1)rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,

2)rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami UTW,

3)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

4)wnioskowanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz UTW ze statutem,

5)przedstawianie Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawach wynikających z działalności Sądu Koleżeńskiego.

 

 

 

 

§ 34

 

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 2. Sąd Koleżeński może wnioskować następujące kary:

a) upomnienie,

b) wykluczenie z UTW,

3.Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego w sprawach dotyczących członka Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

5. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu

i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

 

 

 

Rozdział V

 

Majątek UTW

 

§ 35

 

 1. Majątek UTW stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

Majątek powstaje z:

 1. wpisowego i składek członkowskich,

 2. dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,

 3. dotacji,

 4. zapisów darowizn i spadków oraz z ofiarności publicznej.

 

 1. Statut UTW zabrania:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

 

§ 36

 

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych UTW wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa, lub wiceprezesa Zarządu i skarbnika lub zastępcy skarbnika.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy spośród następujących osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza.

 

 

§ 37

 

UTW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 38

 

 1. Dla sprawnego funkcjonowania UTW następuje powołanie Biura.

Biuro jest organem wykonawczym Zarządu działającym według następujących zasad:

- Biurem kieruje Prezes

- Biuro na bieżąco administruje i prowadzi działalność merytoryczną według planów zatwierdzonych przez Zarząd.

2. Do wykonania zadań Biura mogą być zatrudniani pracownicy bądź inne osoby na podstawie umów cywilnych. W pracach biura mogą brać udział wolontariusze.

 1. Zasady działania Biura ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

 

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 39

 

Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Walne Zebranie Członków w dniu 20 października 2011r.  

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.